Disclaimer

1.  Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer.

2. U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldige internetgebruiker mag worden
     verwacht. In dat verband is het  niet toegestaan om:

 • virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten,
  de toegang tot de website kunnen verhinderen, Company Optimizer en/of derden kunnen schaden;
 • de goede werking van de website onredelijk te belasten;
 • de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen;
 • een hyperlink naar (delen van) de website aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Company Optimizer;
 • wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

 

3.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Company Optimizer mag niets van de inhoud van deze website
     worden verveelvoudigd, verder  openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Alle
     auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de
     website, evenals op Company Optimizer’s logo’s, slogans en grafische weergaven berusten
     uitsluitend bij Company Optimizer.

 

4. Company Optimizer garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie correct en/of compleet is.
Company Optimizer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met:deze disclaimer;

 • het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van informatie die op de website beschikbaar is,
  of van informatie die wordt verkregen via cookies;
 • de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden;
 • aanspraken van derden die verband houden met de niet-naleving van de disclaimer, dan wel die verband houden
  met het gebruik van de website.

 

5. Indien u één of meer bepalingen uit deze disclaimer niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend
aan Company Optimizer, behoudt Company Optimizer zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op
u te verhalen, onverminderd haar overige rechten. Bovendien heeft Company Optimizer te allen tijde het recht om u
tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, evenals verdere toegang tot de website te
weigeren. 

6. Indien op deze website prijzen worden genoemd voor beschreven producten en of diensten, dan zijn deze altijd in
    euro’s. Company Optimizer houdt zich het recht voor om te allen tijde de prijzen aan te passen.

7. Company Optimizer behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Op de
    disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de
    disclaimer en/of het gebruik van de website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
    Indien één van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige
    gebruiksvoorwaarden onverlet.

× Hoe kan ik je helpen?